EURJPY——上涨趋势将继续,建议按市场价格进行多头交易

2020年10月6日 上午11:24:46 by Alexander Zorevyk
预测明细
货币对EURJPY
使用说明 买入
状态关闭 (124.75)
11:22
11:22
2020-10-6

+70 p
125.15
目标1
124.45
登入
-60 p
123.85
止损
图标及分析人士意见
main-buy-market-trend-1
  1. 根据大部分经纪商的数据,超过一半交易者目前对EURJPY处于空头状态。因此我们建议现在只应考虑多头交易。
  2. 根据我们的交易策略,买方数量的减少连同卖方数量的增加确认了必须买入。
  3. MVP线低于价格并起支持价位的作用。
  4. 价格上涨将伴随市场大众限损订单的触发,这转而将成为上涨趋势的“刺激因素”。
    index: 1x 0.090418100357056s
t_/pages/forecast: 1x 0.087465047836304s
t_/common/header-new: 1x 0.065658092498779s
t_/common/head: 1x 0.053699970245361s
t_/common/footer-new: 1x 0.00484299659729s
router_page: 1x 0.002065896987915s
t_/popups/on-download: 1x 0.00082898139953613s
router: 1x 0.00052309036254883s
service-routes: 1x 0.00019001960754395s
t_/popups/zoom: 1x 4.1007995605469E-5s
router_redirection: 1x 3.6954879760742E-5s
----- END OF DUMP (2021-10-27 08:02:10)  -----